Planning a trip to Bangkok?

Foursquare can help you find the best places to go to.

ห้องประชุมภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

College Auditorium
วังใหม่
Save
Share