25 Photos

Lake Ilsanjo

Santa Rosa, CA 95409
Dave B.
Dave B.
January 31
Photo taken at Lake Ilsanjo by Dave B. on 1/31/2016
Paul J.
Paul J.
December 23, 2015
Photo taken at Lake Ilsanjo by Paul J. on 12/23/2015
Nico P.
Nico P.
October 28, 2014
Photo taken at Lake Ilsanjo by Nico P. on 10/28/2014
Nico P.
Nico P.
October 27, 2014
Photo taken at Lake Ilsanjo by Nico P. on 10/27/2014
David S.
David S.
July 25, 2014
Photo taken at Lake Ilsanjo by David S. on 7/25/2014
Susan H.
Susan H.
May 10, 2014
Photo taken at Lake Ilsanjo by Susan H. on 5/10/2014
Kevin C.
Kevin C.
February 1, 2014
Photo taken at Lake Ilsanjo by Kevin C. on 2/1/2014
Dave B.
Dave B.
May 26, 2013
Photo taken at Lake Ilsanjo by Dave B. on 5/26/2013
Joel S.
Joel S.
May 18, 2013
Photo taken at Lake Ilsanjo by Joel S. on 5/18/2013
Kuno S.
Kuno S.
May 5, 2013
Photo taken at Lake Ilsanjo by Kuno S. on 5/5/2013
Joel S.
Joel S.
April 17, 2013
Photo taken at Lake Ilsanjo by Joel S. on 4/17/2013
Joel S.
Joel S.
March 9, 2013
Photo taken at Lake Ilsanjo by Joel S. on 3/9/2013
Kevin R.
Kevin R.
February 11, 2013
Photo taken at Lake Ilsanjo by Kevin R. on 2/11/2013
Daniel D.
Daniel D.
February 9, 2013
Photo taken at Lake Ilsanjo by Daniel D. on 2/9/2013
Dave B.
Dave B.
February 2, 2013
Photo taken at Lake Ilsanjo by Dave B. on 2/2/2013
Dave B.
Dave B.
December 24, 2012
Photo taken at Lake Ilsanjo by Dave B. on 12/24/2012
Dave B.
Dave B.
August 25, 2012
Photo taken at Lake Ilsanjo by Dave B. on 8/25/2012
Alexandra F.
Alexandra F.
August 6, 2012
Photo taken at Lake Ilsanjo by Alexandra F. on 8/6/2012
Michael K.
Michael K.
July 29, 2012
Photo taken at Lake Ilsanjo by Michael K. on 7/29/2012
Nate Z.
Nate Z.
May 29, 2012
Photo taken at Lake Ilsanjo by Nate Z. on 5/29/2012
Nick K.
Nick K.
May 5, 2012
Photo taken at Lake Ilsanjo by Nick K. on 5/5/2012
Joel S.
Joel S.
March 19, 2012
Photo taken at Lake Ilsanjo by Joel S. on 3/19/2012
Joel S.
Joel S.
March 19, 2012
Photo taken at Lake Ilsanjo by Joel S. on 3/19/2012
Joel S.
Joel S.
March 19, 2012
Photo taken at Lake Ilsanjo by Joel S. on 3/19/2012
Dave B.
Dave B.
August 30, 2011
Photo taken at Lake Ilsanjo by Dave B. on 8/30/2011